BOEK

Coal Mine ReCycling is een boek met beelden en dagboeknotities van Leo van der Kleij. Het brengt een doorsnede van zijn werk in de mijngebieden tussen 1977 en 2022.
45 jaar recente geschiedenis die eigenlijk vragen stelt over de toekomst.
Het boek heeft een introductie van Arno Haijtema, redacteur van de Volkskrant.

Je bestelt het boek via deze link:  https://hetvervolg.org/shop/
Prijs: € 25 + verzendkosten

BOOK

Coal Mine ReCycling is a book with images and diary notes by Leo van der Kleij. It presents a cross-section of his work in the mining areas between 1977 and 2022.
45 years of recent history that actually questions the future.
The book has an introduction by Arno Haijtema, editor of the Volkskrant.

You can order the book via this link: https://hetvervolg.org/shop/
Price: € 25 + shipping costs

BUCH

Coal Mine ReCycling ist ein Buch mit Bildern und Tagebuchnotizen von Leo van der Kleij. Es zeigt einen Querschnitt seiner Arbeit in den Bergbaugebieten zwischen 1977 und 2022.
45 Jahre jüngere Geschichte, die tatsächlich die Zukunft in Frage stellt.
Das Buch hat eine Einführung von Arno Haijtema, Herausgeber des Volkskrant.

Über diesen Link können Sie das Buch bestellen: https://hetvervolg.org/shop/
Preis: 25 € + Versandkosten

LIVRE

Coal Mine ReCycling est un livre avec des images et des notes de journal de Leo van der Kleij. Il présente une coupe transversale de son travail dans les bassins miniers entre 1977 et 2022.
45 ans d’histoire récente qui interrogent réellement l’avenir.
Le livre a une introduction par Arno Haijtema, éditeur de Volkskrant.

Vous pouvez commander le livre via ce lien : https://hetvervolg.org/shop/
Prix ​​: 25 € + frais de port

EXPO

Coal Mine ReCycling is een  reizende tentoonstelling van 42 fotopanelen met 200 beelden van Leo van der Kleij uit mijngebieden van West-Europa en Japan. De expo heeft ook een film van André Bijma over het werk van Van der Kleij.
Wil u deze tentoonstelling graag in uw locatie?  Dat kan. Contacteer ons

EXHIBITION

Coal Mine ReCycling is a traveling exhibition of 42 photo panels with 200 images by Leo van der Kleij from mining areas of Western Europe and Japan. The exhibition also features a film by André Bijma about the work of Van der Kleij.
Would you like this exhibition in your location? Which can. Contact us

EXPO

Coal Mine ReCycling ist eine Wanderausstellung mit 42 Fototafeln mit 200 Bildern von Leo van der Kleij aus Bergbaugebieten Westeuropas und Japans. Die Ausstellung zeigt auch einen Film von André Bijma über die Arbeit von Van der Kleij.
Möchten Sie diese Ausstellung an Ihrem Standort? Was kann. Kontaktiere uns.

EXPO

Coal Mine ReCycling est une exposition itinérante de 42 panneaux de photos avec 200 images de Leo van der Kleij provenant de zones minières d’Europe occidentale et du Japon. L’exposition présente également un film d’André Bijma sur l’œuvre de Van der Kleij.
Aimeriez-vous cette exposition dans votre région? Qui peut. Contactez-nous.

CONCEPT/ UITDAGING

Coal Mine ReCycling is een fotografische tocht en artistiek onderzoek doorheen de koolmijngebieden van West Europa. De bewoners kennen elkaar niet kennen maar herkennen zich wel in elkaars leefwereld. Van der Kleij maakt de verbinding tussen Verleden, Heden en Toekomst. Hij onderzoekt de ‘veerkracht’ van de mijnwerkersgemeenschappen in West-Europa. De reis wordt vastgelegd in foto’s, videoclips en interviews/reisaantekeningen.

CONCEPT/ CHALLENGE

Coal Mine ReCycling is a photographic journey and artistic research through the coal-mining areas of Western Europe. The residents do not know each other, but they do recognize each other’s environment. Van der Kleij makes the connection between Past, Present and Future. He investigates the “resilience” of the mining communities in Western Europe. The journey is recorded in photos, video clips and interviews / travel notes. 

KONZEPT /
ZIELSETZUNG

Coal Mine ReCycling ist eine fotografische Reise und künstlerische Auseinandersetzung mit den Bergbauregionen Westeuropas. Ihre Bewohner kennen sich nicht, aber sie erkennen die Ähnlichkeit ihrer Lebensräume. Van der Kleij verbindet auf seiner Reise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und untersucht dabei die “Resilienz” der (ehemaligen)  Bergbau-Gemeinden. Die Reise wird in Fotos, Videoclips, Interviews und Reiseberichten festgehalten. 

CONCEPT / DÉFI

Coal Mine ReCycling est un voyage photographique et une recherche artistique à travers les régions charbonnières d’Europe occidentale et du Japon. Les résidents ne se connaissent pas, mais ils se reconnaissent dans le milieu de vie de l’autre. Van der Kleij fait le lien entre Passé, Présent et Futur. Il examine la « résilience » des communautés minières en Europe occidentale. Le voyage est enregistré dans des photos, des clips vidéo et des interviews/notes de voyage.

FIETSTOCHT

Leo van der Kleij fietst ! Hij deed dezelfde tocht van Duitsland naar Spanje reeds 25 jaar geleden. Daardoor maakt hij gemakkelijk persoonlijk contact en heeft hij tijd om echt te observeren en denkwerk te doen. Bovendien geeft de fysieke inspanning iets weer van respect voor de arbeid van generaties mijnwerkers.

BICYCLE TOUR

Leo van der Kleij cycles! He did the same journey from Germany to Spain 25 years ago. As a result, he makes easy personal contact and he has time to really observe and do some thinking. Moreover, the physical effort reflects something of respect for the work of generations of miners.

FAHRRADTOUR

Leo van der Kleij kommt mit dem Fahrrad! Wie vor 25 Jahren fährt er von Deutschland nach Spanien. Er macht Kontakte auf der Straße und nutzt die Langsamkeit der Reise, um zu beobachten und nachzudenken. Das Radfahren als körperliche Anstrengung ist für ihn eine Respektbekundung gegenüber den Bergleuten und ihrer Schwerst-Arbeit seit Generationen. 

TOUR À VÉLO

Leo van der Kleij fait du vélo ! Il a fait le même voyage d’Allemagne en Espagne il y a 25 ans. Cela lui permet d’établir facilement un contact personnel et il a le temps de vraiment observer et de réfléchir. De plus, l’effort physique montre quelque chose de respect pour le travail de générations de mineurs.